Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

08/04/2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

08/04/2019

Thư từ nhiệm của ông Sumphan Luveeraphan - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Thư từ nhiệm của ông Sumphan Luveeraphan - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

06/03/2019

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội)

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội)

31/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

23/01/2019

Họp định kỳ Quý I/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Họp định kỳ Quý I/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

31/12/2018

Thông báo hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thông báo hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

23/11/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

20/08/2018

Quyết định số 13/QĐ-BM/HĐQT Về việc ban hành Qui chế nội bộ về quản trị Công ty

Quyết định số 13/QĐ-BM/HĐQT Về việc ban hành Qui chế nội bộ về quản trị Công ty

09/08/2018

Họp định kỳ Quý III/2018 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Họp định kỳ Quý III/2018 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

09/08/2018

Quyết định về việc ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Quyết định về việc ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

01/08/2018

Các Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị Công ty

Các Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị Công ty

  1 2 3 4 5  ...