Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

22/06/2017

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/06/2017

Công ty CP Nhựa Bình Minh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

Công ty CP Nhựa Bình Minh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

06/06/2017

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhận được Giấy xác nhận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhận được Giấy xác nhận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của BMP

06/06/2017

Về việc ban hành Nghị quyết bổ sung ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Suchai Asvathavornvanit có hiệu lực ngày 06/6/2017

Về việc ban hành Nghị quyết bổ sung ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Suchai Asvathavornvanit có hiệu lực ngày 06/6/2017

02/06/2017

Công văn về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - tỷ lệ 80%. Công văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công văn về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - tỷ lệ 80%,Công văn Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

10/05/2017

Nghị quyết 04 và Nghị quyết 05 của Hội đồng Quản trị

1. Nghị quyết 04: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình UBCK Nhà nước
2. Nghị quyết 05:  Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

29/05/2017

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

24/04/2017

Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị

1. Chi trả cổ tức còn lại (Đợt 2) năm 2016 bằng tiền mặt với tỉ lệ 20%
 2. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 80%
3. Chấm dứt dự án khu thương mại căn hộ dịch vụ 240 Hậu Giang

19/04/2017

Công bố thông tin Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017

1. Văn bản công bố thông tin ĐHCĐ
2. Biên bản ĐHCĐ
3. Nghị quyết ĐHCĐ
4. Bảng so sánh điều lệ

08/04/2017

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1 Thư mời họp
2 Giấy xác nhận ủy quyền
3 Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2017
4 Qui chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017
5 Tờ trình đại hội
6 Dự thảo điều lệ

31/03/2017

Giải trình lợi nhận sau thế TNDN năm 2016 tăng trên 10% so với năm 2015

Giải trình lợi nhận sau thế TNDN năm 2016 tăng trên 10% so với năm 2015

31/03/2017

Xin gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2017

Xin gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2017

  1 2 3 4 5  ...