Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

23/11/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

20/08/2018

Quyết định số 13/QĐ-BM/HĐQT Về việc ban hành Qui chế nội bộ về quản trị Công ty

Quyết định số 13/QĐ-BM/HĐQT Về việc ban hành Qui chế nội bộ về quản trị Công ty

09/08/2018

Họp định kỳ Quý III/2018 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Họp định kỳ Quý III/2018 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

09/08/2018

Quyết định về việc ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Quyết định về việc ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

01/08/2018

Các Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị Công ty

Các Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị Công ty

01/08/2018

Thay đổi thông tin trên Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng 2018

Thay đổi thông tin trên Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng 2018

30/07/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018

11/07/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu từ 22/6/2018 đến 05/7/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu từ 22/6/2018 đến 05/7/2018

09/07/2018

Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

02/07/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (NPI)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (NPI)

18/06/2018

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

  1 2 3 4 5  ...