Công bố thông tin

29/05/2017

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu