Công bố thông tin

24/07/2017

Thông tin về việc thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty (cập nhật 24/7/2017)


Kính gửi quí cổ đông, nhà đầu tư,

Ngày 21/07/2017, Công ty đã nhận được văn bản số 6463/BCT-KH ngày 19/07/2017 của Bộ Công thương (MOIT) trả lời văn bản số 10/CV-BM/QTHC/2017 ngày 29/06/2017 của Công ty hỏi về ngành nghề kinh doanh có điều kiện phục vụ cho việc thực hiện thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty. Chúng tôi đăng tải nội dung văn bản trên và tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng