Công bố thông tin

10/05/2017

Nghị quyết 04 và Nghị quyết 05 của Hội đồng Quản trị


1. Nghị quyết 04: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình UBCK Nhà nước.
2.Nghị quyết 05:  Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2017.

Tin liên quan